Lyrics by Zaza (Sung in Zulu) |  Reach Zaz via Facebook

Bayeke bahleke (Let them laugh)
Bayeke bajabule (Let them rejoice)
Ngoba izulu (For the Heavens)
Limele baqede(Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (And move on your behalf)
(Repeat)

Thula! Thula! Thula! Thula! (Be still!)
Ungakhali, Thula! (Do not cry/panic, be still)
Ziyosulwi’inyembezi, Thula (Wipe your tears and be still)
ujehova uzwili eh, Thula (The Lord hears you, be still)
Ngoba izulu (For the heavens)
Limele baqede(Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (Then move on your behalf)
(Repeat)

Ngoba izulu (For the Heavens)
Limele baqede (Is waiting for them to finish)
Bese liya’sukumela (Then move on your behalf)

Comments are closed.